Algemene voorwaarden


Artikel 1 Definities 

1. Wellness@Home is een eenmanszaak die zich richt op het verzorgen van diverse schoonheidsbehandelingen en massages, een en ander in de meest ruime zin.

2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Wellness@Home en Wellness@Home de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4. 

3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen Wellness@Home en Klant, een en ander in meest ruime zin. 

4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Wellness@Home en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende verzorgende behandelingen en massages, alsmede alle andere door Wellness@Home ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht. 

5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website www.wellness-at-home.nl
 
 

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden 

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Wellness@Home gesloten Overeenkomsten waarbij Wellness@Home Diensten aanbiedt of producten levert. 

2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Wellness@Home overeengekomen. 

3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 

4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant. 


 Artikel 3 De Overeenkomst 

1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 

2. De Klant kan contact opnemen met Wellness@Home via het contactformulier op de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. Indien de Klant een consument is, komt de Overeenkomst tot stand middels het maken van een telefonische of schriftelijke afspraak. 
 Wellness@Home zal met zakelijke Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een prijsopgave opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De zakelijke Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een mondelinge of schriftelijke (afspraak)bevestiging.

3. Als Wellness@Home een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Wellness@Home kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

4. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Wellness@Home dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Wellness@Home deze schriftelijk bevestigt.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst 

1. Wellness@Home zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.  

2. Hierbij spant Wellness@Home zich zoveel mogelijk in om de beste resultaten uit een behandeling of een massage te halen. Dit blijft echter een inspanningsverplichting en uitdrukkelijk geen verplichting ten aanzien van een bepaald (medisch) resultaat.

3. Wellness@Home heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

4. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Wellness@Home aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Wellness@Home worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Wellness@Home zijn verstrekt, heeft Wellness@Home het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen. 

5. De Klant draagt er zorg voor dat Wellness@Home zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.


 Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst 

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Wellness@Home en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Wellness@Home zal slechts tot uitvoering van een aanvullende opdracht over gaan als de tijdsplanning van Wellness@Home, werktijden, de benodigde producten, ruimtes en materialen dit toelaten. 

2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden. 

3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Wellness@Home op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. 

4. Voor de zakelijke Klant geldt dat wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Wellness@Home en Klant pas geldig zijn vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk. 


 Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst 

1. Wellness@Home is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Wellness@Home goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten. 

2. Voorts is Wellness@Home bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

3. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Wellness@Home gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 


 Artikel 7 Annulering 

1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening of bevestiging van de Dienst is niet mogelijk, indien het gaat om een Product.
Indien het gaat om een Dienst van Wellness@Home, dient annulering uiterlijk 48 uur voor aanvang van de Dienst te geschieden.

2. Indien er binnen 48 uur voor aanvang van de Dienst wordt geannuleerd of er meer dan drie maal door dezelfde Klant is geannuleerd, brengt Wellness@Home 50% van de overeengekomen prijs of het bedrag uit de offerte in rekening.

3. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Wellness@Home. 

4. Bij gehele dan wel gedeeltelijke annulering worden alle op dat moment gemaakte kosten die uit de Overeenkomst voortvloeien in rekening gebracht. 

5. Indien Klant niet aanwezig is op de afgesproken aanvangstijd van de overeengekomen Dienst, brengt Wellness@Home de overeengekomen tijd dat de behandeling zou duren, in rekening.


Artikel 8 Kosten, honorering en betaling 

1. Alle genoemde bedragen op de Website of de prijslijst zijn in euro's, tenzij anders vermeld. Voor zakelijke klanten gelden de bedragen volgens de offerte.

2. Wellness@Home heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen. 

3. Indien de klant een consument is, geschiedt de betaling direct via bankoverschrijving of in contanten, tenzij anders wordt overeengekomen. 
Indien de klant een zakelijke relatie geschiedt de betaling middels facturatie. Deze dient uiterlijk 14 dagen na facturatie te worden voldaan. Wellness@Home werkt niet met kredietbeperking voor de zakelijke Klant.

4. Voor bestellingen binnen Nederland en België rekent Wellness@Home verzendkosten voor de Klant, tenzij de Overeenkomst een bedrag van 75 euro overschrijdt.

5. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Wellness@Home mede te delen. 

6. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

7. Indien Wellness@Home besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de wettelijke rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 


 Artikel 9 Verzending en bezorging

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt verzending plaats vanuit de vestigingsplaats van Wellness@Home. 

2. De verzendkosten komen voor rekening van de Klant, tenzij de bestelling een bedrag van 75 euro overschrijdt. 

3. Indien een bestelling kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, wordt er gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg.

4. Wellness@Home bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. Wellness@Home kan ervoor kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen, maar kan ook kiezen voor bezorging via PostNL of een andere postbezorger.

5. De levertermijn van Wellness@Home is afhankelijk van de bestelling. Bij behandelingen op locatie vraagt Wellness@Home de Klant om er rekening te houden dat de behandelingen door Overmacht een kwartier later kunnen beginnen.

6. Indien de Producten na het verstrijken van de levertijd voor de Klant beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de Diensten te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming. 


 Artikel 10 Retournering 

1. Indien Klant een consument is, kunnen Producten kosteloos geretourneerd worden binnen veertien (14) dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden. Het gehele door Klant betaalde bedrag exclusief verzendkosten wordt binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het Product volledig teruggestort. 

2. Na deze termijn is kosteloze retournering mogelijk indien Klant kan bewijzen dat bij de aankomst van de bestelling schade is ontstaan die niet door Klant is veroorzaakt. 

3. Klant is gedurende deze veertien (14) dagen gehouden zorgvuldig om te gaan met het ontvangen product. Indien Klant besluit de Producten te retourneren is het van belang dat de sealing volledig in tact is en de Producten ongebruikt zijn.

4. Klant kan het Product retour sturen via een zelfgekozen postbedrijf. De kosten van retournering komen voor rekening van Klant.


 Artikel 11 Aansprakelijkheid 

1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder de nodige gegevens over gezondheid, medicijnen en eventuele allergieën van de Klant. Wellness@Home is niet aansprakelijk voor (letsel)schade of een verkeerde bestelling, indien de Klant onjuiste, niet-representatieve of onvolledige gegevens heeft verstrekt. 

2. Daarnaast is Klant verantwoordelijk voor een omgeving waarin Wellness@Home de Diensten deugdelijk en veilig kan uitvoeren. Hieronder wordt onder meer verstaan dat de benodigde ruimte op de begane grond is gevestigd of dat er een lift aanwezig is. Wellness@Home behoudt zich het recht voor om een Dienst te annuleren indien Wellness@Home van oordeel is dat de omstandigheden niet voldoen.

3. De levertermijn kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Wellness@Home nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Wellness@Home enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.

4. Wellness@Home is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. 

5. Wellness@Home is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.

6. Wellness@Home is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website. 

7. Wellness@Home is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12. 

8. De Klant vrijwaart Wellness@Home voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten. 

9. Indien Wellness@Home aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Wellness@Home met betrekking tot haar Diensten. 

10. De aansprakelijkheid van Wellness@Home is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Wellness@Home niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag. 

11. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Wellness@Home. 

12. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten. 


 Artikel 12 Overmacht
 

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Wellness@Home, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is. 

2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Wellness@Home zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Wellness@Home, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten. 

3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt. 

4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Wellness@Home overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Wellness@Home heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst. 


 Artikel 13 Reclame

1. Klant is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald. 

2. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de Diensten schriftelijk aan Wellness@Home te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één (1) maand schriftelijk te worden gemeld bij Wellness@Home overeenkomstig het bepaalde in Lid 2. 


 Artikel 14 Vertrouwelijkheid van gegevens 

1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Wellness@Home kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst. 


 Artikel 15 Klachtenregeling

Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan
Wellness-at-home@kpnmail.nl of telefonisch te melden via 06- 39 56 37 25.
 

Artikel 16 Identiteit van Wellness@Home

1. Wellness@Home is bij de KvK geregistreerd onder nummer 73964425. Wellness@Home is gevestigd aan Steenloper 14 (4872 CV) te Etten-Leur. 

2. Wellness@Home is per e-mail te bereiken via Wellness-at-home@kpnmail.nl of middels de Website www.wellness-at-home.nl en telefonisch op 06- 39 56 37 25.


 Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1. Op de rechtsverhouding tussen Wellness@Home en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die tussen Wellness@Home en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Zeeland-West-Brabant.


Artikel 18 Slotbepalingen

Deze Algemene voorwaarden zijn te raadplegen via de
Website www.wellness-at-home.nl