Privacybeleid Wellness@Home

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle bedrijven die omgaan met persoonsgegevens voldoen aan de nieuwe privacy wetgeving AVG die dan van kracht is.
Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft diegene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.
Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en mijn plichten die gelden op grond van de AVG.

Wellness@Home, gevestigd aan de Steenloper 14, 4872 CV Etten-Leur is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens  zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Wellness@Home verwerkt uw persoonsgegevens omdat u informatie opvraagt of omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
-       Voor- en achternaam
-       Geslacht
-       Adresgegevens
-       Telefoonnummer
-       E-mailadres
-       Bedrijfsnaam en Kvk-nummer indien van toepassing
-       Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door ons een mail te
         sturen, correspondentie, mondeling en telefonisch.
         Ik verzoek u geen medische gegevens toe te sturen via mail.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Wellness@Home uw persoonsgegevens.
-       U thuis de behandeling te kunnen geven.
-       U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
        kunnen voeren.
-       U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten.
-       U informatie te kunnen sturen betreft behandelingen die ik geef op uw verzoek.
-       Het maken van facturen.
-       Het afhandelen van uw betaling via bank of contant (bankboek en kasboek).
-       Het verwerken van uw gegevens ivm wettelijke plicht, zoals gegevens die nodig zijn
         voor de belastingaangifte.
 
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
-        Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
-        of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
-        Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
          administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
          Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u
          eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
 
Dit betekent onder meer dat ik
-       Zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens.
-       Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. 
-       Ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) heb.
-       Dat e-mails worden verstuurd via een beveiligde internetverbinding.
-       Dat de computer is beveiligd met een wachtwoord, virusscanner en firewall.
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Wellness@Home neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 
 
Toestemming:
U dient voor het verwerken van uw gegevens toestemming te geven.
Wellness@Home gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Uw gegevens worden niet gebruikt om door te verkopen aan derden.
 
Bewaren:
De facturatie gegevens (naam, adres, postcode, woonplaats en eventueel bedrijfsnaam) worden digitaal verwerkt.
Uw telefoonnummer en e-mailadres worden digitaal verwerkt.
Uw  IBAN nummer staan op de bankafschriften en worden digitaal verwerkt.
Facturen en bankafschriften worden uitgeprint.
Alle gegevens staan ook op papier.
Uw gegevens worden volgens de wettelijke regels bewaard.
 
Uw privacy:
Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden m.u.v. de belastingdienst indien zij daarom vragen (wettelijke regel).
 
Uw rechten:
U heeft de volgende rechten
-       Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met
         welk doel.
-       Het recht op inzage en afschrift van die gegevens.
-       Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering of vernietiging van de gegevens
         indien dat nodig mocht zijn. Dit kan alleen indien de gegevens op grond van een
         wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
-       Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring aan uw dossier
-       Het recht om u in bepaalde gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
         gegevens.
-       Het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.
-       Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
         indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb naar u of een ander, door u
         genoemde organisatie, te sturen. Ik geef deze informatie uitsluitend aan u persoonlijk
         af, zodat u deze zelf aan andere zorgverleners kunt geven. 
         Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dat schriftelijk kenbaar maken.
         Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot o.a. inzage door u is gedaan, vraag ik u
         een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze
         kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan
         het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter     
         bescherming van je privacy.
         Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek .
 
Cookies
Wellness@Home verzamelt geen gegevens van u op het moment dat u onze website bezoekt.
 
Wellness@Home neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hebt u een idee dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Wellness@Home.
 
Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.
 
Wellness@Home
Lisanne van der Linden
Steenloper 14
4872 CV Etten-Leur
06-39 56 37 25
info@wellness-at-home.nl


voor meer informatie over de AVG:
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
 
 
Mochten wij er samen niet uitkomen dan wijst Wellness@Home u op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons